تبلیغات کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام