تبلیغاتتبلیغات

برگه های محاسباتی

اكسل طراحی ورق اتصال بادبند همگرا با فایل محاسبات

ادامه مطلب »

اکسل طراحی اتصال فلنجی 4 پیچی تیر به تیر

ادامه مطلب »

اکسل طراحی صفحه ستون با سخت کننده

ادامه مطلب »

اکسل طراحی اتصال فلنجی رفتر به ستون

ادامه مطلب »

اکسل محاسبه ممان اینرسی و اساس مقطع مقاطع فولادی

ادامه مطلب »

اکسل طراحی تیر کانتیلور

ادامه مطلب »

اکسل طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری

ادامه مطلب »

اکسل تحلیل و طراحی شالوده منفرد

ادامه مطلب »

اکسل تحلیل و طراحی دیوار برشی

ادامه مطلب »

اکسل تحلیل و طراحی تیر بتنی برای پیچش

ادامه مطلب »

فایل اکسل کنترل برش پانچ زیر دیوار برشی

ادامه مطلب »

فایل اکسل طراحی اتصال پیچی تیر به ستون به روش LRFD

ادامه مطلب »
بسته